Savunma Mekanizmaları

Konu, 'Kişilik Kuramları' kısmında Psikolik tarafından paylaşıldı.

 1. Psikolik

  Psikolik Mal Sahibi

  SAVUNMA MEKANİZMALARI
  Her birey psikolojik bütünlüğünü sürdürmek ve benliğinin değerlerini korumak amacıyla çeşitli
  savunma mekanizmaları kullanır. Bazı durumlarda bireyler sorunlarla karşılaştıkça, onları bir
  biçimde çözüme ulaştırmak isterler. Bireyin bu süreç içinde engellenmesi ve kaygı duyması
  son derece doğaldır. Birey kaygıdan kurtulmak için, bilinçsizce savunma mekanizmalarını
  kullanmaya başlar. Savunma mekanizmasını kullanan birey, davranışının gerçek işlevinin
  farkında değildir. Savunma mekanizmalarını kullanırken, bir dereceye kadar kendi kendimizi
  aldatırız ve böylece bizdeki kaygı düzeyinin azalmasına neden oluruz. Savunma
  mekanizmaları kaygımızı azaltmada gerçekten etkilidir ve herkes tarafından kullanılır ve
  normal bir davranış biçimi olarak kabul edilir. Ara sıra başvurulan savunma mekanizmaları,
  kaygı derecemizi azaltarak çevreyle geçici olarak daha etkin etkileşimde bulunmamızı
  sağladığından, sağlıklıdır. Sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları ise tam aksine
  çevreye uyum yapmamızı bozar ve sağlıksız sonuçlara sebep olur.
  Belli başlı savunma mekanizmaları:
  Bastırma, mantığa büründürme, yansıtma, hayal kurma, ödünleme, gerileme, saplanma,
  yerdeğiştirme, özdeşim kurma, yüceltme, soyut kavramlara bürünme, karşı tepki geliştirme,
  telafi, inkar.
  1. Bastırma
  Korku, suçluluk gibi kaygı yaratan durumların bilinç alanı dışına itilmesi ve bastırılmasıdır.
  Bilinçalanı dışında bulunan bu tür duygular konuşma sırasında, düşlerde ya da davranışlarda
  değişik biçimde ortaya çıkar. Konuşurken yerinde kullanılmayan sözcük düşlerde ortaya çıkan
  cinsel istekler, beklenilmeyen bir davranış, bastırma sonucu engellenen dürtülerin biçim
  değiştirerek bilinç alanına gelmesidir.

  2. Mantığa Büründürme
  Kabul görmeyecek güdülerin yarattığı kaygıyı önlemek ya da ondan kaçmak için kullanılan en
  yaygın savunma mekanizmasıdır. En basit biçimleri ile günlük yaşamımızda görürüz. Ders çalışmamayıbaşağrısına bağlamak gibi. Bir başka örnek, dişciye gitmekten korkan birisi,dişçiyeolan randevusunu unutabilir.
  3. Yansıtma
  Çatışmalarla başa çıkmanın başka bir yolu da kendi güdülerimiz için başkalarını suçlamadır.
  Burada iki tür davranış söz konusudur. Birinde, birey beceriksizliğinin, yetersizliğinin,
  başarısızlığının nedenlerini başkalarında arar. Örneğin okulda başarısız olan çocuk, bu
  durumundan ana, babasını veya öğretmenini suçlar. Ya evde ona çalışma olanağı
  verilmediğini, ya da öğretmeninin onu sevmediğini ileri sürer. İkinci yansıtma biçiminde, kişi
  kendisinin olumsuz, çirkin, hatalı istek ve tutumlarını başkalarına yakıştırır. Ruhsal
  hastalıklarda yansıtma, algıve düşünce sapmalarına, sanrılara (halüsinasyon) ve taşkınlıklara neden olur.
  4. Hayal Kurma
  Tatlı hayaller kurma ya da fantazi, bireyin çatışmalarının hayalinde çözümleyerek rahatladığı bir durumdur. Bireyler, olayları gerçekteki şekilleri yerine, olmasını istedikleri biçimde hayal
  ederler. Fantaziye, genellikle ergenlik döneminde çok rastlanır. Örneğin sekreterlikten hiç
  hoşlanmayan bayan kendini hayal dünyasında başarılı bir müdür gibi düşünerek, sekreterliğin
  verdiği kaygıdan kurtulur.
  5. Ödünleme
  Birey, sosyal güdüsünü doyuma ulaştırmak için başka bir faaliyete yönelir. Karşıcinsten ilgisini
  çekemeyip tatmin olamaması, onun spora yönelerek bu alanda başarılı olmaya çabalaması
  buna örnektir. Bir başka örnek, kısa boylu, bodur bir adam, boksla uğraşarak erkekliğini
  gösterme çabasına girebilir.
  Gerileme
  Bir olay karşısında basit ve ilkel tepkilere dönmektir. Gerileme daha çok dört-beş yaşlarıdaki
  çocuklarda görülür; çünkü bu yaşlarda çocuklar oldukça karmaşıklaşan engellemelerle
  karşılaşırlar. Arzularımız engellendiğinde veya kızdığımız zaman mantık dışıve fevri davranış-
  lar gösteririz. Sıkıntılıdurumlarda yetişkin bir insan kekeler, kızarır, yaşının altında bir genç gibi
  davranır. Örneğin, altmış yaşındaki bir ihtiyar, gerilim karşısında 25 yaşında bir delikanlı gibi
  tepki gösterebilir.
  7. Saplanma
  Çocukluk yaşantısında, iz bırakmış bir dönemde, bir bireye, nesneye, duruma bağlı kalmaktır.
  Saplantı sonucunda çocukluk dönemine özgü duygu, düşünce ve davranışlar ortaya çıkar.
  Kimi bireyde saplantı nesnesi değişmeden kalır. Saplantılar güdülerin doyumuna bağlıdır.
  Çocukluk ve gençlik çağında güdünün doyum biçimi kişinin kaygısınıgiderir. Freud’a göre, ego
  gelişimi sırasında geçtiği basamaklardan birine saplanan birey o dönemi atlatamaz, o dönem
  özelliklerini bir sonraki döneme taşır. Örnek, uzun süre parmak emme, altına ıslatma gibi.
  8. Yerdeğiştirme
  Gücümüzün yetmediği bir kimse, ya da denetimimiz altında olamayan bir olay olursa, kaygımı-
  zı veya kızgınlığımızı gücümüzün yettiği bir kimseye veya denetimimiz altındaki bir olaya yö-
  neltiriz. Ofisteki müdüre kızan sekreter, kızgınlığını evde bulunan kardeşinden alır.
  9. Özdeşim Kurma
  Engellemeyle başa çıkmanın başka bir yolu da, bir başkası ile özdeşim kurmadır. Başkası gibi
  durma, düşünme ve davranma yoluyla uluşmak istediğimiz amaçlara uluştığımızı sanırız.
  Örneğin Galatasaray’ın ünlü teknik direktörü Fatih Terim’e duyulan hayranlık nedeniyle, onun
  tanıtımını yaptığı ürünü satın alarak kendisini Fatih Terim gibi hissetme.

  10. Yüceltme
  Yüceltme, cinsel dürtü ya da arzuların, cinsel olamayan davranım ve yollarla doyuma
  ulaştırılmasıdır. Erkeklerin ilgisini çekemeyen çirkin bir kadın, yaratıcı bir artist ya da sanatçı
  olabilir; böylece cinsel dürtüleri yüceltmiş olur.
  11. Soyut Kavramlara Bürünme
  Bizde kaygı uyandıran duygusal bir durumu soyut kavramların ışığında görerek, gerçekle
  ilişkimizi kesme eğilimine, soyut kavramlara bürünme adı verilir. Yakını ölen birey, bu kimseyi
  bir daha hiç göremeyeceğini bildiği halde, ölümü son derece soyut bir olay yaparak duyduğu
  acıyı bastırmaya çalışır.
  12. Karşı-Tepki Geliştirme
  Birey esas güdüsünün tam tersi bir güdüye sahip olduğuna inanarak esas güdüsünü
  gizleyebilir. Örneğin, manevi huzursuzluğa düşen, başkasına karşı derin bir kin duyan biri,
  bunu örtmek için, yapay bir sevgi davranışına bürünebilir. Bu durumda, saldırgan ve olumsuz
  duygular daima bu sevgi örtüsü altında kalırlar. Bazı üvey anneler, eşlerinin eski çocuklarına,
  yapmacık ve gösterişle bir sevgi gösterirler. Bazen görülen bu davranışlar, karşı tepki
  geliştirmeye örnektir.
  13. Telafi
  Kendimizi zayıf gördüğümüz bir alandaki eksikliğimizi kuvvetli olduğumuz başka bir alandaki
  başarıyla örtme çabasına telafi denir. Örneğin, zihinsel yetenekleri kısıtlı olan bir kimse spor
  alanında büyük başarılar kazanarak bu eksikliğini giderebilir. Kadınların dikkatini çekemeyen
  çirkin bir erkek başarılı bir ressam ya da heykeltraş olarak ilgi çekebilir.
  14. İnkar
  Birey daha önce yapmış olduğu bir davranışı kabul etmeyip, inkar ederek de bir savunma
  mekanizmasıgösterebilir. Çirkin bir davranışta bulunan birey, “Hayır ben hiçbir zaman o kişiye
  kaba davranmadım, sürekli saygılı davrandım” diyerek daha önceki davranışı intkar eder.
  Bazıkişiler, ruhsal çatışma ve buna bağlıderin iç sıkıntısıhalini hafifletmek ve avunmak için bu mekanizmayı kullanırlar. Bu unutulan veya inkar edilen şey bir arzu veya bir vaad olabilir.Farkında olmadan yaptığımız savunma mekanizmaları, kaygımızı azaltma yolunda bizeyararlıdır. Her kimse, değişik zamanlarda şu veya bu şekilde savunma mekanizmalarını
  kullanır.
   

Sayfayı Paylaş