İletişim Kuralları

Konu, 'İnsan İlişkileri' kısmında Akep tarafından paylaşıldı.

 1. Akep

  Akep Site Admin

  İLETİŞİM, EMPATİ ve HİYERARŞİ

  GİRİŞ
  Birey, insanlık yolculuğuna toplumu oluşturan kurumların en küçüğü ve en
  önemlisi olan ailede başlar. Anne, baba ve çocuktan oluşan ilk hiyerarşik
  yapılanma içerisinde yerini aldığı da söylenebilir. Bireye, yolculuğu için
  gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar öncelikle aile kurumu içerisinde
  kazandırılmaya çalışılır. Kazandırılan davranış değişikliklerinin en önemlileri
  arasında, diğer bireylerle yolculuk sırasında nasıl bir iletişim kuracağının
  öğretilmesi sayılabilir.
  “İlk ağlama” çocuğun, anne ve babasıyla kurmaya çalıştığı ilk iletişim denemesi
  olarak kabul edilebilir. Ağlamanın nedenlerini çözemeyen anne ve baba, çocuğuyla
  ilk iletişim çatışmasını ve mutsuzluğunu yaşamaya başlar. Çünkü toplumsal ve
  bireyler arası ilişkilerde mutluluğun yakalanması, paylaşılması ve
  anlaşılmasının önemli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Çatışmalardan
  kurtulmanın ve mutluluğu yakalamanın, etkin iletişimle mümkün olacağı görüşü
  günümüzde artarak değer kazanmaktadır. Mutluluk gerçekten önemli midir?
  Önemliyse bireylerin performansını ne kadar etkiler? soruları birey, aile ve
  kurumlar açısından yeni iddia ve yaklaşımları gündeme getirmektedir.
  Bireyin yaşamında mutluluk önemli bir yer tutmakta ve yaşamını etkilemektedir.
  Hem ortak deneyimler hem de psikolojik araştırmalar kişisel ilişkilerin önemli
  bir mutluluk kaynağı olduğunu göstermiştir. Tatminkar ve etkin iletişim yaşayan
  insanlar, bunu yaşamayanlara oranla daha mutlu ve sağlıklıdırlar. Mutluluğu
  yakalamış kurumlarda ise verimliliğin arttığı ve bireylerin kendilerini
  kurumlarının bir parçası olarak gördükleri söylenebilir.
  “Bilgi üretim ve akışının hem bireyler arası hem de kurumlar arası ilişkileri
  belirlediği, bilginin kütlesel düzeyde üretilip, tüketildiği” bilgi
  toplumlarında, ilişkilere bilgi ve etkin iletişimin kaynaklık ettiği
  gözlenmektedir. Kurum içi bireyler arası ilişkilerde, çalışanların mutluluğu ve
  bu mutluluğun ürüne (mal-hizmet) tercih edilmemesi, toplam kalite yönetiminin de
  temel değerlerindendir.
  Günümüzde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bireylerin mutluluğu ve kurumların
  başarısı kendilerini bu değişime adapte etmeleriyle doğru orantılı olarak
  görülmektedir. Çünkü değişim zaten hızlı veya yavaş devam ediyor ve insanların
  işlerini en iyi yapma arayışları (toplam kalite) da bu bağlamda sürüyor. Hem
  değişim hem de işi en iyi yapma arayışları kurumları yenileşmeye taşımaktadır.
  Kalitenin günümüzde giderek değer kazanması ise kurumları toplam kalite
  standartlarını araştırmaya ve uygulamaya yöneltmektedir.
  Bireyler ve kurumlar yenileşme (toplam kalite) arayışlarında “Eylem Çelişkisine”
  yakalanabilmektedirler. Eylem çelişkisi, yaptığınızı daha iyi yapmak için daha
  çok çalışmanın başarı getirmeyeceği gerçeğidir. Eylem çelişkisini etkin
  iletişimle ortadan kaldırarak olumlu sonuçlara ulaşmak mümkün görülmektedir.
  Bu makalede, kurum içi hiyerarşik yapılanmadan kaynaklanan ve günümüzde artarak
  devam eden iletişim çatışmaları, “empatik iletişim” eksenli olarak
  değerlendirilecektir. Bu bağlamda çalışanların mutluluğunun sağlanması ve buna
  bağlı olarak da verimliliğinin artırılmasının mümkün olup olmayacağı
  incelenecektir.

  A- İLETİŞİM NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞİR ?
  Toplum ve kurumları oluşturan bireylerin birbirlerini etkileme çalışmaları,
  bireylerin mutluluğuna ve verimliliğine atılan adımlardır. Etkileme
  faaliyetlerini “bireyler arası ilişkiler” olarak adlandırabiliriz.
  Bireyler arası ilişkiler bağlamında iletişimi kısaca açıklamak gerekirse;
  “İletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” dir. Genel anlamda
  ise; “Nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alış verişini
  iletişim” olarak kabul edebiliriz.
  İletişim, iş ve sosyal ilişkilerde başarıya kaynaklık eder. Fikir ve
  deneyimlerimizi paylaşmak, ilgilendiğimiz alanları geliştirmek ve insanlara
  isteklerimizi açıklamak için iletişim beceri ve stratejilerine gereksinim
  duyarız. Duygu ve içgüdülerimizi açıklamak için dil ve vücut diline dayalı
  iletişim yöntemleri geliştirmemiz gerekir. Etkin bir iletişim kurulabilirse,
  bireyler hayatlarını olduğu gibi yaşamak yerine, kendi dünyalarını
  şekillendirebilirler.

  1) İletişim Nasıl Gerçekleşir?
  Yukarıdaki tanımlar irdelendiğinde iletişimi oluşturan dört temel kavramdan
  bahsedilebilir. Bu kavramlar sırasıyla; birim (kaynak-hedef), birbiriyle
  bağlantılı olma, mesaj (bilgi) ve alış-veriştir.
  Yaşamımızda kurduğumuz iletişimlerden birini örnekleyecek olursak:
  Ast ağır rahatsızlık geçiren eşini hastaneye götürmek için üstünden izin
  isteyecektir. Kapıyı çalar, selamını vererek içeriye girer ve “Yarın sabah eşimi
  doktora götürecem!…” der. Üst izin yerine yargı içeren bu istemi “Zaten sen
  izini almışsın… Niye soruyorsun ki?” der ve reddeder.
  Yukarıdaki örneğimizde, “kapsam çatışması” yaşanmış ve ast-üst arasında
  bireylerin istediği verimlilikte bir iletişim kurulamamıştır.
  Bu örnek model haline getirildiğinde; ast ile üst arasındaki konuşmada; ast
  kaynak birimi, üst ise hedef birimi oluşturur. İki birim arasındaki mesajların
  (izin istemi) gidip gelebileceği bir kanal (alış-veriş) vardır. Bütün bunların
  bulunduğu iletişim ortamı da bütün kavramlara tek tek tesir eder. Kurulan
  iletişimi etkileyen faktörler; “öz-imaj, ifade netliği, dinleme becerisi,
  duyguların yönetimi, öğrenme ve kendini ifade etme” olarak sıralanabilir.

  2) İletişimde Anlayabilmek
  “Bilmek, anlamak ve yaşamak…” eğitimcilerin bireylerde gerçekleştirmek
  istedikleri davranış değişikliklerinin basamaklarını oluşturmaktadır. İstenilen
  davranış değişikliğine ulaşmak her basamağın kendi içerisindeki gereklerini de
  yerine getirmekle sağlanabilir. Bireyin anlamlandıramadığı bilgileri
  yaşantısında da uygulaması mümkün görülmemektedir.
  İletişim sürecinin dinlemeyi izleyen aşaması, esasen anlamayı hedefler. Gelen
  iletiyi (mesajı) anlayabilmek, en genel anlamıyla, konuyu “karşı açıdan”
  görebilmek demektir. Anlayabilmek, bir olayla ilgili yürütülen farklı
  düşüncelerin her birinin oturdukları mantıkların kendi içlerinde tutarlı
  oldukları varsayımını temel alır. Buna göre, düşünceler arasında “doğru-yanlış”
  veya “haklı-haksız” gibi ayrımlar anlamsızdır. Anlamanın temelinde yatan bu
  varsayımın anlamlı gördüğü tek şey düşüncelerin birbirlerinden olan
  farklılıklarıdır. Her düşünce, bir bütünü bir kenarından yakalamış, o kesiti
  anlamış ve anladığını da tutarlı bir mantık silsilesi ile kendi içinde
  “doğrulaştırmış” bir açıdır, bir penceredir. İletişimde, bütünü anlamak, ona
  bakan açıları anlamayı gerektirir.
  Örneğimizde ast kendi alt kültüründen kaynaklanan bir söylem hatası yapmıştır.
  Aslında ast “Sayın üstüm eşim kendi başına hastaneye gidemeyecek şekilde
  rahatsız, yarınki işlerimi arkadaşlarımın da yardımıyla yaptım ve bekleyen
  herhangi bir işim yok… Hastane işlemlerinde eşime refakat edebilmek için izin
  istiyorum…” demek istemiştir. Üst söylem hatasından kaynaklanan bilgiyi,
  eğitimci yönünü de kullanarak “Üstü izin vermeye mecbur bırakacak bir tarzda
  izin istememelisin… şöyle, şöyle (yukarıda açıklandığı gibi) izin istemeliydin.”
  demeli; kendisini anladığını, eşinin tedavisi için neler yapabileceğini sormalı
  ve geçmiş olsun temennisiyle izin vermelidir. Böylece hem astının hatasını
  düzeltmiş hem de iletişim çatışmasına girmemiş olacaktır.

  İletişimi anlamlandırmak, iletişim sürecine -alıcı ya da verici olması
  farketmez- karşımızdakinin gözleriyle bakmakla sağlanabilir.

  B- EMPATİ
  Gerçek hayattan uyarlanmış bir örnekle empati ve empatik iletişim konularına
  geçmek yararlı olabilir.
  Ast koşa koşa üstünün odasına gelir. Heyecandan ve aceleden kapıyı çalmadan
  odaya girerek isteğini anlatmaya başlar. Üst sert bir ifadeyle; “Niye kapıyı
  çalmadan içeriye giriyorsun? Görmüyor musun, telefonla konuşuyorum, çık ve daha
  sonra gel” “bir daha geldiğinde de kapıyı çalmayı ve tekmil vermeyi unutma!” der
  ve astı odadan çıkarır.
  Dışarıya çıkarılan ast, üstüne, öğle tatilinde voleybol oynarken yere düşen ve
  başını taşa vurarak baygınlık geçiren arkadaşının durumunu anlatmak
  istemektedir. Her ne kadar astın yaptığı kurumsal kurallara uygun değilse de
  üstünden saygı ve anlayış görmemesi de o oranda uygun değildir. Üst astıyla
  kuracağı iletişimle hem problemi çözüme kavuşturmalı hem de eğiticilik görevini
  yerine getirmelidir.
  Bireyler arası ilişkileri olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen üç etmen
  üzerinde durulabilir. Bunlardan birincisi, bireyin başkaları ile olan
  iletişiminde SAYGI ilkesine yer vermesi ve onları kendilerine özgü nitelikleri
  ile kabul edebilmesidir. İkincisi, bireyin karşısındaki bireyi mümkün olduğu
  kadar EMPATİK bir anlayışla dinlemesidir. Üçüncüsü, ise bireyin içi-dışı ve
  özü-sözü bir olmasını ifade eden BAĞDAŞIM ilkesidir.
  “Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun
  duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” şeklinde tanımlanabilir.
  Carl Rogers’in 70’li yıllarda ulaştığı empatik anlayış, bugün çoğunluğun
  üzerinde uzlaştığı bir tanıma dönüşmüştür. Katı bir nitelik taşımayan söz konusu
  tanım, genel çizgileriyle şöyledir: “Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin
  yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve
  düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumun ona iletilmesi
  sürecine empati” adı verilir.
  Empatik bir anlayışla dinleme, bireyin kendi objektifliğini yitirmeden,
  olayları, karşısındaki bireyin içinde bulunduğu durumu ve onun görüş açısını
  dikkate alarak dinlemesidir. Bu arada onu eleştirmek ve yargılamaktan
  kaçınılması önerilir. Bireyleri en çok tedirgin eden şeylerden biri başkaları
  tarafından eleştirilmektir. Empatik dinlemede birey karşısındakini ne över, ne
  yargılar ne de suçlar ama onu anlamaya çalışır. Bu anlayış insanların
  birbirlerine yaklaşmasına ve aralarında gerçeğe dayanan sevginin gelişmesine yol
  açar.

  1) Empatik İletişimin Ögeleri
  Bireyin karşısındaki bireyle empatik iletişim kurabilmesi için gerekli olan
  ögeleri şöyle sıralayabiliriz:

  a) Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun
  bakış açısıyla bakmalıdır. Her insan dünyaya, kendine özgü bir bakış tarzıyla
  bakar. Eğer bir insanı anlamak istiyorsak, dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı,
  olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.
  Empati kurmaya çalıştığımız kişinin rolüne kısa bir süre için geçmeli “sanki o
  kişi imişcesine” düşünmeye ve hissetmeye çalışmalı sonra tekrar kendi yerimize
  geçmeliyiz. Yani; kısa bir süre karşımızdaki kişinin yerine geçmeliyiz.
  Üst aceleyle içeriye giren astıyla empatik bir iletişim kursaydı, “Astımı, bu
  kadar telaşa düşüren bir olay olmalı” diye düşünür. Hemen telefonunu kibarca
  özür dileyerek kapatır ve astına sebebini sorardı. Olayı dinler, çözümler ve
  sonra “Herhalde ben de herhangi bir arkadaşımı o durumda görseydim aynı telaş ve
  korkuyu yaşardım” diye düşünürdü. Üst “sanki o kişi imişcesine” düşünmeden
  tekrar kendi yerine geçer ve astını görüşmek için yanına çağırırdı.

  b) Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve
  düşüncelerini doğru olarak anlamamız gerekir. Garip gelebilir, fakat çoğumuz
  iletişimin insandan insana bilgi aktarımıyla ilgili olduğunu genellikle
  unuturuz. Mesaj alan ve veren bireylerin farklı insanlar olduğu, bu insanların
  farklı ihtiyaçları, ilgi alanları, amaçları ve hayata farklı bakış açılarının
  olduğu unutulmamalıdır.
  Eğer üst, astının davranışlarını kendisini onun yerine koyarak anlamaya
  çalışsaydı “Onu çok iyi anlıyorum ama bu kadar da telaş olmaz ki… Yaptığı
  affedilir gibi değil!” diye düşünseydi; konuyu yanlış anlayacağından empatik
  iletişim de kurulmamış olacaktır.

  c) Empati tanımındaki son öge ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik
  anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi (feed-back) davranışıdır. Karşımızdaki
  kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı
  ona ifade edemiyorsak empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız.
  Birinci ögenin sonunda doğru empatik iletişim kuran üstün, görevini yerine
  getirdikten sonra astını yanına çağırması gerektiğini belirtmiştik. Üst astının
  davranışlarını doğru olarak anladığını ifade ettikten sonra; “Duygularının
  baskısı altında kalırsan hareketlerini kontrol edemezsin, bu da seni yanlış
  davranışlara götürür. Arkadaşın için duyduğun telaş güzel, fakat, odaya girişin
  ve olayı anlatışın yanlış. Heyecan anında duygularını şöyle şöyle (Bireyden
  bireye değişir.) kontrol etmelisin” diyerek açıklamada bulunması gerekirdi.

  Empatik iletişimde hem verici hem de alıcı empatik davranışlar göstermelidir.
  Diğer bir ifadeyle “İki birim (ast-üst) arasındaki duygu ve düşüncelerin doğru
  anlamlandırılması, hissedilmesi ve iletilmesini empatik iletişim” olarak ifade
  edebiliriz.

  C- HİYERARŞİ ve EMPATİK İLETİŞİM

  1) Hiyerarşi
  Hasan dört yaşındadır. İki yaşındaki kardeşi Hüseyin yaramazlık yapınca bir
  “şaplak” konduruverir ve “Bir daha yaramazlık yapma, büyüklerine karşı saygılı
  ol” diye ekler. Bunu gören babası Hasan’a bir “şaplak” kondurur ve “Sen
  kendinden küçükleri dövmeye utanmıyor musun?” diye bağırarak ekler. Hasan “Demek ki ben babamla yaşıtım (!)” diye düşünür. O sırada kapı çalar dede içeriye girer ve sevgili torunun ağladığını ve babası tarafından dövüldüğünü öğrenir ve babaya bir “şaplak” kondurur ve “Sen kendinden küçükleri dövmeye utanmıyor musun?” diye bağırarak ekler.
  Hasan ve Hüseyin aile kurumu içerisinde “Büyüklerin söylediğini yap,
  yaptıklarını yapma” söylemiyle karşılaşmışlardır. Gelecekte büyüklerinin izinden
  gitmeleri beklenen Hasan ve Hüseyin’nin aynı hatayı yapmaları beklenir. Çünkü
  problemin çözümünde dövmeme ve etkin iletişim yöntemlerini görmemişlerdir. Hasan
  ve Hüseyin “Büyük deli, küçük deli, beşikteki başını sallıyor...” atasözünü
  yanlış çıkartmamak için, toplumdaki rolleri yükseldikçe, kendi rollerinden aşağı
  rollerde ve statüde olan insanlara karşı aynı hiyerarşik yöntemi
  kullanacaklardır.
  Yukarıdaki örneğimizle aile içi hiyerarşiyi esprisel bir bakışla sunmaya
  çalıştık. Kurum içi roller, iş analizlerine göre planlanmaktadır. Sunulan
  hizmetin kalitesinin artırılması ise; kurumda çalışan her bireyin amaçları
  arasında sayılmaktadır. Bireylerin üretilen hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerini
  sağlamak için ast-üst ilişkisine dayalı olarak kurumlar yapılanmaktadırlar.
  “Astlık-üstlük ilişkisi” hiyerarşi olarak tarif edilmektedir. Diğer bir ifadeyle
  hiyerarşi, kurumun “dikey” olarak yapılanması olarak adlandırılabilir. Ast-üst
  kavramları kurumun amaçlarını yerine getirirken sadece o kurum içi ilişkiler
  için geçerli olan kavramlardır.
  Dikey yapılanmada ast-üst kavramları bir silsile özelliği göstermektedir. Yani;
  üst olan birey, bir başkasının astı, ast olan birey, bir başkasının üstüdür.
  Kurum amaçlarını gerçekleştirmek için değişik roller belirlenmiştir. Kurumun
  amaçları açısından, roller önemli ya da önemsiz olarak ifade edilemez. Her rol
  önemlidir ve kurum açısından önem taşır.
  Roller “Devlet Memurları Kanunun”da değişik hizmet sınıfları olarak
  belirtilmiştir. Kurum içi rollerine göre bireyler, diğer rollerdeki bireylerin
  ya üstü ya da astı konumundadır.

  Yüksek Öğretim Kanununda öğretim üyesi ve görevlisi olarak bir ayırım
  yapılmaktadır. Ayrıca akademik ünvanlar; doktor, yardımcı doçent, doçent ve
  profesör şeklinde ast ve üst rollere ayrılmıştır. Aynı zamanda roller içerisinde
  kıdem esasına göre astlar ve üstler de vardır. Bu açıdan ünvanlı-ünvansız her
  personel birilerinin astı, birilerinin de üstü olduğunu akıllarından
  çıkarmamalıdır.

  2) Hiyerarşi ve Empati
  Ast üstünün kapısını çalar, selamını verir ve titizlikle hazırladığı yazıları
  imzaya sunar. Üst yazıları okuyarak imzalarken, ast saygı ifade eden duruşuyla
  ayakta beklemektedir. Telefon çalar ve üst telefonla konuşmaya başlar. On
  dakikalık konuşmanın sonunda yazıları imzalar ve ast selamını vererek odadan
  çıkar. Ast içeride kaldığı sürece “Üstüm bir üstünün yanında böyle bekletilseydi
  ne yapardı?” diye düşünür ve rahatsızlığını dolaylı yollardan başkalarıyla
  paylaşır ve üstüne de hissettirir.
  Üst astıyla empatik iletişim kursaydı; “Ben üstümle görüşmeye girseydim ve beni
  yarım saat ayakta bekletseydi ne yapardım?” diye düşünür ve telefondaki kişiye
  “bir saniye” der ve astını “İstersen burada oturup bekleyebilirsin, istemezsen
  dışarıda da bekleyebilirsin, telefon görüşmem bittiğinde seni çağırırım” diyerek
  rahatlattıktan sonra telefon görüşmesine devam ederdi.
  Kurum içi çalışmalarımızın gereklerini bir ast olarak yerine getirirken;
  üstlerimizden insan ilişkileri, meslek formasyonu ve ahlaki davranışlar olarak
  kendimize nasıl davranılmasını bekliyorsak, diğer kurumsal rollerde görevlerini
  yerine getiren bireylerin üstü olduğumuz düşüncesinden uzaklaşmadan ve “İğneyi
  kendine, çuvaldızı başkasına batır” esprisiyle astlarımızın da bizim
  üstlerimizden beklediğimiz davranışları bizden beklediklerini düşünerek hepsini
  astlarımızla paylaşmalıyız. Lord Cherstfield’in hayata dair söylediği şu söz bu
  konuda çok anlamlıdır: “Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, başkasına öğle
  davran.”
  Lord Cherstfield’in sözünü Jay Rifenbary tarafından altın kural olarak kabul
  etmektedir. Empatik iletişim içerin platin kuralı ise, “Başkalarına kendilerine
  davranılmasını istedikleri gibi davranın” olarak tanımlamaktadır.
  Üst astıyla yaptığı bir söyleşinin ardından arkadaşına, “Meslekte sevgi ve saygı
  kalmadı” der. Arkadaşının anlamlı bakışlarından kuvvet alarak “Şu konuşmaya,
  odaya girişe bak! Bunların hepsi asi” diyerek konuşmasını tamamladıktan sonra,
  biriken yazıları imzalatmak için üstünün yanına gider. Kapıyı çalarak içeriye
  girer. Üst bir arkadaşıyla konuşmaktadır. Konuşmayı keser yazıları imzalar ve
  astı dışarı çıktıktan sonra arkadaşına “Görüyorsun azizim kurumda sevgi saygı
  kalmadı, sorgusuz sualsiz içeriye giriyor” diyerek başını sallar…
  Kurum içi çalışmalarımızın gereklerini bir üst olarak yerine getirirken;
  astlarımızdan insan ilişkileri, meslek formasyonu ve ahlaki davranışlar olarak
  kendimize nasıl davranılmasını bekliyorsak, diğer kurumsal rollerde görevlerini
  yerine getiren bireylerin astı olduğumuz düşüncesinden uzaklaşmadan ve “Ne
  ekersen onu biçersin…” esprisiyle üstlerimizin de bizim astlarımızdan
  beklediğimiz davranışları bizden beklediklerini düşünerek hepsini üstlerimize
  göstermeliyiz.
  Astlar üstlerin, üstler de astların yerine kendilerini koyarak aralarındaki
  mesajları anlamaları, hissetmeleri ve bu durumu birbirlerine iletmeleri sonucu
  empatik iletişim kurulmuş olacak, böylece çalışanların mutluluğu sağlanmış ve
  bunun doğal sonucu verilen ürünün (mal-hizmet) kalitesi de artmış olacaktır.
  Hiyerarşik yapılanma içerisinde, ast-üst ilişkileri bağlamında kurulan empatik
  iletişim, HİYERARŞİK EMPATİK İLETİŞİM şeklinde ifade edilebilir.

  3) Empati ve Yaşamak
  Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar “Hemen bir
  doktor çağırın…” diye bağrışırken, Hoca “Bana doktor değil, eşekten düşmüş
  birini bulun…” diye bağırır.
  Hoca bu düşüncesiyle eşekten düşenin çektiği acıyı, en iyi, eşekten düşenin
  anlayacağını ifade etmektedir. Bireyler mevcut bilgileri ve deneyimleriyle
  durumu değerlendirerek empatik iletişim kurmakta ve anlamaya çalışmaktır. Olay
  bireylerce tam olarak anlaşılmamış olabilir ama bireyler tecrübeleriyle düşmeden
  kaynaklanan acıyı belirli bir oranda anlayabilirler.
  Empatik iletişimin ögelerinde anlamaya çalışmayı özenle vurgulamaya çalıştık.
  Olayı yaşamak kavramı, ne tanımın ne de ögelerin içerisinde ifade
  edilmemektedir. Çünkü empatik iletişim, olayları yaşamayı değil anlamayı
  öğütler. Anlamaya çalışma eğitimle geliştirilebilir.

  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
  Kurumsal rollerinin gereğini yapmaya çalışan iki bireyin, sosyo-kültürel
  farklılıklarını ortaya koyup, gereksinimlerini karşılayacak bir çözüme
  ulaştıkları zaman, aralarındaki ilişkinin güçlendiğini deneyimler göstermiştir.
  “Yaşamımızın her kesiminde “üstler” ve “astlar” vardır. Üstler, kendileriyle ve
  astlarıyla ilgili konularda genellikle onlara hiç danışmadan karar alırlar ve
  astlarının bu kararlara uymalarını, üstelik istekle uymalarını beklerler.
  Üstlerin astlarından istedikleri verimi alabilmeleri; sevgi, saygı ve disiplini
  zedelemeden, iletişim sürecinde, ancak üst-ast kavramlarının unutularak etkin
  bir iletişim kurulmasına bağlıdır.”
  Hiyerarşik açıdan empatik iletişimin uygulanması kurum disiplinini zaafa uğratır
  mı? Kesinlikle hayır!… Empatik iletişimle, bireyler anlamaya çalışılmaktadır.
  Anlama basamağından sonra, gerekli ikazlar yapılmakta ve kurum disiplini
  korunmaktadır.
  Makalemizde ast-üst ilişkileri bağlamında verimli iletişim kurulmasında
  empatinin önemine değinmeye çalıştık. Bilgilerin tutum haline dönüştürülmesi
  hiyerarşik empatik iletişimi anlamlı hale getirecektir.
  G.W. Allport (1935) tutumu, “yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu
  bütün nesne ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da
  dinamik bir etkiye sahip ruhsal ve sinirsel bir hazırlık durumudur” biçiminde
  tanımlamaktadır.
  Hiyerarşik empatik iletişimin tutum olarak edinilebilmesi için yaşantı ve
  deneyimler sonucu oluşması gerekir. Bu yaşantı ve deneyimlerin ise, bir
  başlangıç noktası olması gerekmektedir. Örneğin; “İlk motorlu uçağın uçuşu ancak
  içinde bulunduğumuz yüzyılda mümkün oldu ve insanın, kontrol edebildiği
  araçlarla uçma düşleri gerçekleşti. 17 Aralık 1903 tarihinden sonra gerçekleşen
  ilk motorlu uçuştan sonra, kuşların yanında insan da gökyüzündeki yerini aldı.
  Gelişmeler o kadar hızlıydı ki 1909 yılında ilk jet uçağı havalandı.” Diğer bir
  ifadeyle M.S.1903 yılda motorlu araçla uçmayı başaran insanoğlu 6 yıl içinde ise
  jet motorla uçmayı başarmıştır.
  Ast-üst ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde verimliliği artırmak ve
  kurumumuzdan eylem çelişkilerini kaldırmak için günlük yaşamımızda empatik
  iletişimi tutum haline getirme çalışmalarına hemen başlamalıyız.
  Bireyler arası ilişkilerde, gerçek manada insana değer vermeyi merkezine alan
  bir iletişimin kurulması, gündemdeki birçok problem ve kurum içi iletişim
  çatışmalarının çözümü olacağı düşünülebilir.
   

Sayfayı Paylaş